تماس با پخش پوشاک ضحی

آدرس  شعبه مرکزی: مشهد.میدان17شهریور پشت سرای یک مجتمع تجاری ایران پلاک36 طبقه همکف

آدرسشعبه یک: میدان17شهریور سرای10طبقه همکف پلاک 19/1

تلفن تماستماس با مدیریت: 830-20-20-0915

موبایلثبت سفارشات: 820-20-20-0915

تلفن ثابتتلفن ثابت:38512020-051