از اینکه با شرکت در نظرسنجی مجموعه ضحی ما را در خدمت رسانی بهتر یاری می نمایید، صمیمانه متشکریم.
لطفا نظر خود را در رابطه با آخرین خرید خود از مجموعه ضحی، با انتخاب اعداد از 1 تا 5 به صورت 1 (به معنای کمترین میزان رضایت) و عدد 5 (به معنای بیشترین میزان رضایت) اعلام نمایید.